Kullanıcı Sözleşmesi

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.


 

1.Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve Gizlilik Politikası hükümlerinden oluşan işbu En Uygun Teklif Grubu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), En Uygun Teklif Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

 1. Tanımlar

  En Uygun Teklif Grubu : En Uygun Teklif Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti.

  Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

  Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

  Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

  Site: www.enuygunteklif.com isimli alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

  En Uygun Teklif Grubu Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, En Uygun Teklif Grubu tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.


  En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. En Uygun Teklif Grubu tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, En Uygun Teklif Grubu tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.


   

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
 

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak En Uygun Teklif Grubu tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak En Uygun Teklif Grubu tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
 

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve En Uygun Teklif Grubu tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, En Uygun Teklif Grubu tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, En Uygun Teklif Grubu tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


 

5.Hak ve Yükümlülükler


5.1.Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleria) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, En Uygun Teklif Grubu'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple En Uygun Teklif Grubundan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.c) Kullanıcı'ların En Uygun Teklif Grubu tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden En Uygun Teklif Grubu , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcı'lar tarafından En Uygun Teklif Grubu'na iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcı'lar, En Uygun Teklif Grubunun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) En Uygun Teklif Grubunun sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, En Uygun Teklif Grubu ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla En Uygun Teklif Grubu ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı En Uygun Teklif Grubu'nun, En Uygun Teklif Grubu çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. En Uygun Teklif Grubu, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı, En Uygun Teklif Grubunun Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve cekiliş kapsamında, kampanyalara ve cekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve cekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple En Uygun Teklif Grubundan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İ) Kullanıcılar Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde En Uygun Teklif Grubununun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satış için sergilenen ürünleri dükkanda sergilenen şekliyle alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

b) Alıcı, sergilenen ürünü almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

 

c) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, Yasaklı Ürünler'den olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında En Uygun Teklif Grubunun bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.


 

d) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü En Uygun Teklif Grubunun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; En Uygun Teklif Grubundan, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

e) Alıcı, Satıcı ile arasında düzenlenecek olan satış sözleşmesinin Satıcı'nın beyanları doğrultusunda düzenlendiğini bildiğini; En Uygun Teklif Grubunun satış sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; satış sözleşmesine ve/veya satım konusu ürüne ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili En Uygun Teklif Grubunun herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

f) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan En Uygun Teklif Grubunun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki satış sözleşmesinin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri
 

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, En Uygun Teklif Grubunun ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

 

b) Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir ürünü, 'hemen al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla (bedelle) satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Aynı şekilde satıcı ürün ve hizmetleri, fiyatsız olarak dükkanında sergileyebilir.

 

c) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünlerin Yasaklı Ürünler'den olmamasından; ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

d) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


e) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü En Uygun Teklif Grubunun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı ürünün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.g) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde En Uygun Teklif Grubunun herhangi bir zarara uğraması durumunda, En Uygun Teklif Grubunun doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.


h) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerle ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. En Uygun Teklif Grubu aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.


i) Satıcı, satış sözleşmesine konu kullanıcı ve ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, En Uygun Teklif Grubunun kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.


j) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Satıcı, Alıcı ile arasında düzenlenecek olan satış sözleşmesinden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten En Uygun Teklif Grubunun her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve satış sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan En Uygun Teklif Grubunun hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürüne ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinin Kullanıcı Sözleşmesi'nde düzenlenen hükümler çerçevesinde yer alan sorumluluğunu bertaraf etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

5.2. En Uygun Teklif Grubunun Hak ve Yükümlülükleri

a) En Uygun Teklif Grubu, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. En Uygun Teklif Grubu, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, En Uygun Teklif Grubunun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. En Uygun Teklif Grubu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, En Uygun Teklif Grubu tarafından yapılabilir. En Uygun Teklif Grubu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.b) En Uygun Teklif Grubu , Site üzerinden, En Uygun Teklif Grubunun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle En Uygun Teklif Grubu tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında En Uygun Teklif Grubu herhangi bir sorumluluğu yoktur.c) En Uygun Teklif Grubu , Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve iletişim sayfasında adı geçen grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki siteler ( www.enuygunteklif.com ) ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.d) En Uygun Teklif Grubu , Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, En Uygun Teklif Grubu tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.f) En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve En Uygun Teklif Grubu tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; En Uygun Teklif Grubu , bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.g) Kullanıcı'lar ve En Uygun Teklif Grubu hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, En Uygun Teklif Grubu Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. 

6. Yasaklı Ürünler

a) En Uygun Teklif Grubu tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı ürünlerin satışa arzı En Uygun Teklif Grubu tarafından yasaklanmıştır.

Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler,

Alkollü içecekler,

Ateşli silahlar ve bıçaklar,

Askeri teçhizat,

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler,

Hisse senedi, tahvil, bono,

İnsan organları,

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler,

Kopya ve bandrolsüz ürünler,

Kültür ve tabiat varlıkları,

Pornografik içerikli malzemeler,

Resmi kıyafetler ve üniformalar,

Sahte veya Replika ürünler,

Toplu elektronik posta adresi listeleri,

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler,

Tütün mamulleri

Uyuşturucu maddeler

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı yayınlar

ve ayrıca yürürlükteki kanun ve mevzuat gereği alımı ve satımı yasak olan tüm ürün ve hizmetler.

b) Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun En Uygun Teklif Grubu tarafından tespit edilmesi halinde, En Uygun Teklif Grubu , ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) En Uygun Teklif Grubu , gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın,Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, En Uygun Teklif Grubu ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, En Uygun Teklif Grubunu hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, En Uygun Teklif Grubunun, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.d) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş ürünleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. En Uygun Teklif Grubu , gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünleri, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği ürünleri, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.


 

7. Hizmetler

En Uygun Teklif Grubu tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin altyapısını sağlamak bulunmaktadır. Kullanıcılar, Alıcılar ve Satıcılar yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun hareket etmek zorundadır ve tüm davranışlarından dolayı kendilerinin sorumlu olduklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.


7.1. Vergi, Resim, Harç Benzeri Yükümlükler


Kullanıcı'lar, En Uygun Teklif Grubu Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi En Uygun Teklif Grubu'na ait değildir.


 

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler:a) Satıcı'lar, satışa arz edilen ürünlere, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.


 

7.3. Ek Hizmetler
 

Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak En Uygun Teklif Grubu tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, aşağıda sayılan Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.


1) Firma Rehberi ve Ticari Üyelik Hizmetleri

 

2) İnternet Reklamcılığı Hizmetleri


 

3) SEO Arama Motoru Optimizasyon Hizmetleri

 

 

En Uygun Teklif Grubu yukarıdakilere ek olarak başka Ek Hizmet'ler tanımlayabilir; Kullanıcı'lar, En Uygun Teklif Grubu tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde, bu Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.


 

8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi
 

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece En Uygun Teklif Grubu Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

 

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, En Uygun Teklif Grubunun konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve En Uygun Teklif Grubunun Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

d) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, En Uygun Teklif Grubunun tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

e) Kullanıcı'lar, En Uygun Teklif Grubu tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, En Uygun Teklif Grubu tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


 

9. Ücretlendirme
 

En Uygun Teklif Grubu , satışa arz için ürün listeleme ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'İletişim' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.


 

10. Gizlilik Politikası
 

En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.


 

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
 

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (En Uygun Teklif Grubunun telif haklarına tabi çalışmalar) En Uygun Teklif Grubuna ait olarak ve/veya En Uygun Teklif Grubu tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, En Uygun Teklif Grubu Hizmet'lerini, En Uygun Teklif Grubu bilgilerini ve En Uygun Teklif Grubunun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının En Uygun Teklif Grubu'nun Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı En Uygun Teklif Grubu'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

b) En Uygun Teklif Grubunun, En Uygun Teklif Grubu Hizmet'leri, En Uygun Teklif Grubu bilgileri, En Uygun Teklif Grubu telif haklarına tabi çalışmalar, En Uygun Teklif Grubu ticari markaları, En Uygun Teklif Grubu ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


 

11.2. Sözleşme Değişiklikleri
 

En Uygun Teklif Grubu , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


 

11.3. Mücbir Sebepler
 

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, En Uygun Teklif Grubu , işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, En Uygun Teklif Grubu için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için En Uygun Teklif Grubundan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


 

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


 

11.5. Sözleşmenin Feshi
 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.


Tüm kullanıcılar, yönetim panelinde bulunan Üyelik İptali linkine tıklayarak, üyeliklerini istedikleri zaman iptal edebilirler, ayrıca sisteme ekledikleri firma bilgilerini, dükkan bilgilerini, ürün ve hizmet bilgilerini değiştirebilecekleri gibi , Sil linkine tıklayarak sistemden silebilirler. Üyeliğiniz devam ettiği süre içinde, iş bu sözleşme yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, En Uygun Teklif Grubunun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun En Uygun Teklif Grubu tarafından tespit edilmesi,

b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

e) Kullanıcı'ların, Site'de satışa arz ettikleri ürünlerin alım-satımlarını, genel ticaret ahlak kuralları ve/veya yürürlükteki kanun ve mevzuatlara aykırı olarak gerçekleştirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.


Gazete İlan Bürosu

0216 640 27 55 - 0553 690 03 57


Cron